การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน (BEM)

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน (BEM)

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน (BEM)
ด้วยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ และขอสนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกซ้อมจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย (สภก.) และ กองกู้ภัย (กกภ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงซ่อมบำรุงหลัก ศูนย์ซ่อมบำรุง ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ