ตั๋วโดยสารและอัตราค่าโดยสาร

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
คนพิการ โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร

บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลดหย่อน 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
เด็กอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และมีความสูง 91 – 120 เซนติเมตร ลดหย่อน 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี และ/หรือไม่เกินวันเกิดอายุครบ 23 ปี ในสังกัดสถาบันการศึกษา ลดหย่อน 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ

โปรโมชั่นแลกรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารเท่านั้น

 

ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์