ภาพรวมในอนาคตของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภาพรวมในอนาคตของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (2560 - 2579) รฟม.มีบทบาทในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าหลายสายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนอกจากนี้ รฟม.ยังทำงานบูรณาการกันกับหลายๆหน่วยงานในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทาง ให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางที่สะดวก เดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ สามารถกำหนดเวลาในการเดินทางได้